Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Open Legal: handelsnaam van de besloten vennootschap AKV Advocatuur B.V ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 53689399, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor Open Legal werkzaam zijn.
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Open Legal tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 4. Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
 5. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt.
 6. Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de VODA van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 7. Klacht: elke negatieve reactie van cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Open Legal.
 8. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Open Legal en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten
 3. Cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. Cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Open Legal aan cliënt, dan wel door een daad van uitvoering waaruit blijkt dat Open Legal de door de cliënt aan haar verstrekte opdracht in behandeling heeft genomen.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Open Legal welke advocaat de opdracht uitvoert.
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Open Legal een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Open Legal aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben.
 5. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Open Legal in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Open Legal aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft  Open Legal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. Cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 5. Indien cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting ad 21% verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 7. Naast het honorarium is cliënt aan Open Legal verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door Open Legal.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt tevens de door Open Legal te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, in welk geval de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150,00. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing ingeval cliënt een particulier betreft, in welk geval ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten aansluiting wordt gezocht bij het bepaalde in de WIK.
 5. Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Open Legal instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. Ontvangen betalingen strekken standaard eerst in mindering op de door Open Legal gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 9 – Opschorting werkzaamheden

 1. Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door haar aan Open Legal verschuldigd is, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid tot het treffen van invorderingsmaatregelen zoals bedoeld in het vorig artikel, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en haar nog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 2. Open Legal heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling door cliënt heeft plaatsgevonden. Het recht daartoe ontstaat evenwel pas nadat Open Legal hierover overleg met de Deken heeft gevoerd. De Deken kan aan zodanig recht voorwaarden verbinden c.q. kan aan cliënt in dit verband verplichtingen opleggen, welke door Open Legal respectievelijk door cliënt zullen worden nageleefd.

Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 3 maanden na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 3 maanden na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 3 maanden na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 11 – Derdengelden

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Open Legal.
 2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed. Open Legal is daarentegen gerechtigd om een redelijke vergoeding ter zake van beheerkosten bij cliënt in rekening te brengen, zulks evenwel nadat cliënt hiervan in kennis is gesteld en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven.
 3. Aan cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk. Verrekening van gelden vindt pas plaats na schriftelijke goedkeuring van cliënt.
 4. Cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Open Legal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Open Legal is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Open Legal tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Open Legal ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Open Legal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Open Legal voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Open Legal te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Open Legal strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Open Legal.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen drie maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan Open Legal is betaald, met een maximum van €5.000,00.
 9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Open Legal tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Open Legal ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Open Legal geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 14 – Archivering

 1. Open Legal zal de relevante stukken in het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 7 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Ontvangen originele stukken zal Open Legal aan cliënt toezenden dan wel retourneren.
 2. Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Open Legal gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 3. Op verzoek van cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 15 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Open Legal neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Open Legal aanvaardt cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Open Legal t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
 4. Cliënt dient zijn klacht aan Open Legal voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Open Legal zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. Cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Open Legal voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.
 8. Open Legal kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval de in artikel 15 lid 7 bedoelde Geschillencommissie niet bevoegd is, is de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomsten.