Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Open Legal Advocaten

A. Algemeen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Open Legal Advocaten: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKV Advocatuur B.V.,
  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53689399. Hieronder zijn begrepen de aan Open
  Legal Advocaten verbonden advocaten, juristen en overige medewerkers die voor haar werkzaam zijn.
 2.  Advocaat: de juridisch medewerk(st)er die in deze functie voor Open Legal Advocaten werkzaam is.
 3.  Jurist: de juridisch medewerk(st)er die in deze functie voor Open Legal Advocaten werkzaam is.
 4. Cliënt: de natuurlijk of rechtspersoon die opdracht geeft aan Open Legal Advocaten tot het verrichten van diensten.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënt aan Open Legal Advocaten dan wel de advocaat of jurist de opdracht verstrekt
  tot het verrichten van diensten en Open Legal Advocaten deze opdracht aanvaardt.
 6. Honorarium: de kosten die Open Legal Advocaten in rekening brengt voor de door of namens haar te verrichten diensten.
 7. Derdengelden: de gelden die Open Legal Advocaten ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 8. Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de VODA van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning
  van Open Legal Advocaten in haar activiteiten en ter beheer van voor anderen dan Open Legal Advocaten ontvangen gelden.
 9. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een gesloten overeenkomst of de
  algemene dienstverlening door Open Legal Advocaten.
 10. Geschil: de blijvende onenigheid tussen de cliënt en Open Legal Advocaten met betrekking tot een eerder ingediende klacht.
 11. Schriftelijk: handgeschreven of digitaal. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van iedere overeenkomst tussen Open Legal Advocaten en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden of condities wordt expliciet uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. Ingeval de cliënt eenmaal de toepasselijkheid van deze voorwaarden in het kader van een opdracht heeft aanvaard, wordt de cliënt geacht ook in het kader van deze aanvullende of vervolgopdrachten met de toepasselijkheid ervan te hebben ingestemd.
 3. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn
  praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de behandeling van haar dossier.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridisch advies of rechtsbijstand komt tot stand doordat Open Legal Advocaten
  de aan haar verstrekte opdracht aanvaardt dan wel door een feitelijk begin van uitvoering. De aanvaarding van de opdracht geschiedt door verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de advocaat of jurist aan de cliënt.
 2. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten met Open Legal Advocaten en nooit met de (rechts)persoon die voor haar werkzaam of met haar verbonden is.
 3. Indien Open Legal Advocaten samen met een derde een opdracht van de cliënt heeft ontvangen, is Open Legal Advocaten uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van haar eigen contractuele verplichtingen en niet voor die van deze derde.
 4. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.


Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Open Legal Advocaten welke advocaat en/of jurist de
  opdracht uitvoert.
 3. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat of jurist van Open Legal Advocaten een gedeelte van de
  werkzaamheden of de behandeling van het dossier overnemen, indien naar het oordeel van Open Legal Advocaten daartoe aanleiding bestaat. De cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben.
 4. Open Legal Advocaten mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden (zoals koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en
  buitenlandse juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. Open Legal Advocaten mag de opdracht aan die derde verstrekken in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de cliënt. De cliënt is alsdan (tevens) gebonden aan de
  voorwaarden die Open Legal Advocaten (in eigen naam of in naam van de cliënt) overeenkomt met die derde.
 5. De overeenkomst houdt te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis voor Open Legal Advocaten in en derhalve nooit een
  resultaatsverplichting. Een overeenkomst wordt door of vanwege Open Legal Advocaten uitgevoerd naar beste kunnen en met de
  zorgvuldigheid die van haar medewerkers mag worden verwacht.
 6. Open Legal Advocaten en de cliënt zullen de overeenkomst en alles wat daarmee samenhangt, of waarvan zij uit hoofde van de
  verstrekte opdracht kennis krijgen, geheim houden. Open Legal Advocaten en de cliënt zullen elk redelijke maatregelen treffen om
  ervoor te zorgen dat met hen verbonden personen hetzelfde doen. Voormelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover
  openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of voor zover
  openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

 1. De cliënt verstrekt tijdig aan Open Legal Advocaten alle gegevens waarvan Open Legal Advocaten aangeeft, of waarvan de cliënt
  redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien de gegevens zoals bedoeld in het vorig lid niet tijdig aan haar worden verstrekt, heeft Open Legal Advocaten te allen tijde het
  recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging volgens de
  gebruikelijke tarieven bij de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op voorafgaand schriftelijk verzoek haar dossier kosteloos fysiek dan wel digitaal in te zien.
 2. Een (gedeeltelijk) dossier wordt uitsluitend afgegeven aan de direct belanghebbende cliënt of diens rechtverkrijgende.
 3. De afgifte van een (gedeeltelijk) dossier geschiedt uitsluitend in persoon op basis van een door de betrokkene ondertekende
  gespecificeerde overnameverklaring, nadat de identiteit van de betrokkene is vastgesteld via een geldig identiteitsbewijs.
 4. De afgifte van een (gedeeltelijk) dossier kan uitsluitend plaatsvinden na de beëindiging van de dienstverlening en sluiting van het dossier
  door Open Legal Advocaten.
 5. Indien de cliënt een afschrift van het dossier verlangt, brengt Open Legal Advocaten hiervoor een vergoeding van € 0,05 per pagina ter zake van kopieer- en administratiekosten in rekening.

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt aan Open Legal Advocaten verschuldigd het overeengekomen honorarium
  vermeerderd met 7% kantoorkostenopslag, verschotten en 21% omzetbelasting (voor zover de btw niet kan worden verlegd).
 2. De werkzaamheden van de advocaat of jurist worden verricht conform het gehanteerd gebruikelijk uurtarief, tenzij anders is
  overeengekomen. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken dan wel zaken met een aanzienlijk belang, is Open Legal
  Advocaten gerechtigd om in overleg met de cliënt van dit tarief af te wijken. Open Legal Advocaten behoudt zich het recht voor om het honorarium jaarlijks aan te passen.
 3. De door de advocaat of jurist te spenderen reistijd ter uitvoering van de overeenkomst wordt op basis van het overeengekomen
  uurtarief aan de cliënt doorberekend. De vergoeding van de door de advocaat of jurist te maken verblijfs- en andere reiskosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst wordt in overleg met de cliënt naar redelijkheid aan de cliënt berekend.
 4. Naast het honorarium is de cliënt aan Open Legal Advocaten verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten
  behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarders- of notariskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers. Deze verschotten worden separaat aan de cliënt doorberekend.
 5. Het door de cliënt verschuldigd honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief dat is overeengekomen in het kader van de
  betreffende opdracht, tenzij met de cliënt anders is overeengekomen. Het geldend uurtarief wordt bij de aanvaarding van de opdracht schriftelijk door de advocaat aan de cliënt bevestigd via de opdrachtbevestiging.
 6. Indien de advocaat eerder werkzaamheden heeft verricht voor de cliënt, dan geldt tenzij anders overeengekomen ten aanzien van een vervolgopdracht het eerder overeengekomen honorarium.
 7. Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een week zal het honorarium met betrekking tot de verrichte werkzaamheden tussentijds bij de cliënt in rekening worden gebracht.
 8. Open Legal Advocaten is steeds gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschotbedrag te verlangen. De omvang van het voorschotbedrag wordt in overleg tussen de betrokken advocaat of jurist en de cliënt vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de
  cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschotbedrag in een later stadium worden aangepast.
  Wanneer het voorschotbedrag voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat of jurist het recht om een aanvullend
  voorschotbedrag bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Ingeval de door de cliënt aan Open Legal Advocaten verstrekte opdracht bestaat uit het voeren van een gerechtelijke procedure namens de cliënt, in het kader waarvan de wederpartij wordt veroordeeld in de vergoeding van de door de cliënt gemaakte proceskosten, komt deze proceskostenvergoeding integraal toe aan de cliënt.


Artikel 8 – Betaling

 1. De betaling van declaraties door de cliënt dient telkenmale te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voormelde betalingen vinden uitsluitend plaats via een bancaire overschrijving van het verschuldigd bedrag naar het bankrekeningnummer vermeld op de declaratie. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt in beginsel niet verleend. Contante betalingen worden in beginsel niet aanvaard, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt tevens de door Open Legal Advocaten te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, in welk geval de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €500,00. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing ingeval de cliënt een particulier betreft, in welk geval ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten aansluiting wordt gezocht bij het bepaalde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).
 3. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigd bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt zij Open Legal Advocaten tijdig voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Open Legal Advocaten instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk aan de cliënt bevestigd. Overeengekomen betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, zulks op straffe van verval waarbij het verschuldigd (restant)bedrag alsdan per direct integraal opeisbaar wordt.
 4. Van de cliënt ontvangen betalingen strekken conform artikel 6:44 lid 1 BW te allen tijde in de regel eerst in mindering op de door Open Legal Advocaten gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten, vervolgens op de verschenen wettelijke rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.
 5. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt ten aanzien van Open Legal Advocaten onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 6. Open Legal Advocaten is te allen tijde gerechtigd om gelden die zij ten behoeve van de cliënt op de rekening van haar Stichting Beheer Derdengelden ontvangt te verrekenen met gelden die de cliënt aan Open Legal Advocaten verschuldigd is. Verrekening van gelden vindt evenwel pas plaats na schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Artikel 9 – Opschorting en tussentijdse beëindiging werkzaamheden

 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert met de betaling van hetgeen zij aan Open Legal Advocaten verschuldigd is, heeft de betrokken
  advocaat of jurist, naast de mogelijkheid tot het treffen van invorderingsmaatregelen zoals bedoeld in het vorig artikel, het recht om
  zijn of haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat of jurist is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij of zij de cliënt voorafgaand hiervan op de hoogte heeft gesteld en de cliënt een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. De duur van voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat of jurist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 2. Open Legal Advocaten heeft het recht om alle dossierstukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot het moment waarop algehele betaling door de cliënt van het door haar verschuldigde heeft plaatsgevonden. Het recht daartoe ontstaat evenwel pas nadat Open Legal Advocaten hierover overleg heeft gevoerd met de Deken. De Deken kan aan zodanig recht voorwaarden verbinden c.q. kan aan de cliënt in dit verband verplichtingen opleggen, welke door Open Legal Advocaten respectievelijk door de cliënt zullen worden nageleefd.
 3. Open Legal Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de aan haar verstrekte opdracht tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Open Legal Advocaten is met onmiddellijke ingang daartoe gerechtigd indien de cliënt in betalingsverzuim komt te verkeren en de verschuldigde betaling ook binnen de termijn vermeld in de verzonden herinnering uitblijft. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is de cliënt aan Open Legal Advocaten het honorarium verschuldigd over de periode tot aan de beëindigingsdatum. Ingeval Open Legal Advocaten kosten dient te maken om het dossier over te dragen aan een derde, is zij gerechtigd om de hiermee gepaard gaande kosten integraal bij de cliënt in rekening te brengen.


Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dient de cliënt op straffe van verval schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum aan Open Legal Advocaten kenbaar te maken.
 2. Reclames over de nakoming van een overeenkomst dient de cliënt op straffe van verval schriftelijk binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht aan Open Legal Advocaten kenbaar te maken.


Artikel 11 – Derdengelden

 1. Gelden die Open Legal Advocaten in het kader van haar dienstverlening ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de
  bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Open Legal Advocaten, zulks ter voorkoming van vermenging van deze gelden met de zakelijke gelden van het kantoor. Open Legal Advocaten zal deze gelden ten behoeve van de cliënt bewaken en beheren.
 2. Ingeval Open Legal Advocaten gelden van de cliënt of een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van de
  bank waarbij de gelden worden aangehouden. Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk te houden voor schade die optreedt door
  enig handelen of nalaten van de bank. Voor zover nodig wordt Open Legal Advocaten ter zake door de cliënt gevrijwaard.
 3. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de bankrekening wordt over de gestorte derdengelden geen rente aan de cliënt vergoed. Daarentegen is Open Legal Advocaten gerechtigd om een redelijke vergoeding ter zake van beheerkosten bij de cliënt in rekening te brengen, zulks evenwel nadat de cliënt hiervan in kennis is gesteld en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven.
 4. Aan de cliënt toekomende gelden worden uiterlijk binnen 14 dagen, zulks onder verrekening met eventueel door de cliënt aan Open Legal Advocaten verschuldigde bedragen, overgemaakt naar het door de cliënt opgeven bank- of girorekening. Verrekening vindt pas plaats nadat de cliënt haar goedkeuring hieraan heeft verleend. Een contante betaling van ontvangen gelden is uitgesloten.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor opgetreden schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van door de cliënt aan haar verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 2. Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor opgetreden schade aan de zijde van de cliënt als gevolg van een opschorting van haar
  werkzaamheden, indien zodanige opschorting voortvloeit uit betalingsverzuim of een andere gebrekkige handelwijze van de cliënt.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de door Open Legal Advocaten verrichte werkzaamheden op geen enkele wijze rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Open Legal Advocaten tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van werkzaamheden de zij ten behoeve van de cliënt heeft verricht.
 4. Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden die in het kader van
  de overeenkomst werkzaamheden ten behoeve van de cliënt verrichten. Zodanige werkzaamheden geschieden te allen tijde voor eigen rekening en risico van de cliënt.
 5. Open Legal Advocaten is nimmer aansprakelijk voor (in)direct geleden schade aan de zijde van de cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van haar zijde, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Open Legal Advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare
  tekortkoming of onrechtmatig handelen van haar zijde of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Open Legal Advocaten ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met haar
  eigen risico onder die verzekering. Het voorgaande geldt tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Open Legal Advocaten strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Open Legal Advocaten.
 8. Alle aanspraken van de cliënt vervallen drie maanden na het moment waarop zij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van haar vorderingsrechten of van andere rechten dan wel bevoegdheden.
 9. Ingeval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Open Legal Advocaten om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is
  iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Open Legal Advocaten te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij voor de verrichte werkzaamheden in de zaak die tot de schade heeft geleid bij de cliënt in rekening heeft gebracht, zulks met een maximum van €5.000,-.
 10. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart 6 maanden na de dag waarop de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en met de aansprakelijkheid van Open Legal Advocaten hiervoor.


Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open Legal Advocaten niet toegestaan door of namens Open Legal
Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.


Artikel 14 – Wwft

De cliënt zal Open Legal Advocaten op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die zij nodig heeft om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen ingevolge de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Open Legal Advocaten is verplicht om ongebruikelijke transacties
bij de autoriteiten te melden. Als gevolg van wetgeving die Richtlijn (EU) 2018/822 implementeert, is Open Legal Advocaten onder omstandigheden verplicht om inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale
autoriteiten.

Artikel 15 – Archivering

 1. Conform haar wettelijke bewaarplicht bewaart Open Legal Advocaten (uitsluitend digitaal) de relevante dossierstukken gedurende
  tenminste 5 jaren na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier. Door haar ontvangen originele stukken zal Open Legal Advocaten aan de cliënt toezenden dan wel retourneren.
 2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Open Legal Advocaten gerechtigd om, zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen, het dossier te vernietigen, zulks in lijn met de privacywetgeving.
 3. Op verzoek van de cliënt kan Open Legal Advocaten binnen de termijn zoals genoemd in het eerste lid het dossier uit het archief lichten, zulks tegen redelijke vergoeding van de door haar daartoe gemaakte kosten.

Artikel 16 – Privacy

 1. De cliënt vrijwaart Open Legal Advocaten van aanspraken van derden en andere schade die zij lijdt in verband met een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst, voor zover Open Legal Advocaten deze persoonsgegevens van de cliënt of in opdracht van de cliënt heeft ontvangen.
 2. De cliënt zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt zal dit doen binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Open Legal Advocaten zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG tegenover haar uitoefenen.
 3. De cliënt en Open Legal Advocaten zullen elkaar zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis hebben gekregen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De cliënt en Open Legal Advocaten zullen met elkaar overleg plegen voordat zij enige melding van een inbreuk doen aan een toezichthouder of aan betrokkenen.
 5. De cliënt en Open Legal Advocaten zullen elkaar zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis hebben gekregen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.


Artikel 17 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Open Legal Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Open Legal Advocaten aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van haar zaak, dient zij, alvorens haar klacht kan worden
  voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Open Legal Advocaten via de
  Afdeling klachtenbehandeling.
 4. De cliënt dient haar klacht aan Open Legal Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot haar klacht aanleiding heeft gegeven. De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de betrokken advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Open Legal Advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de cliënt voorleggen. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt haar klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. De cliënt kan haar klacht uiterlijk binnen een periode van 12 maanden na de schriftelijke reactie van Open Legal Advocaten, zoals
  bedoeld in het vorig lid, voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarna deze mogelijkheid vervalt.
 6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.
 7. Open Legal Advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.


Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door of namens Open Legal Advocaten gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ingeval de
in artikel 17 bedoelde Geschillencommissie niet bevoegd mocht zijn, is de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van deze overeenkomsten.

B. Debiteurenbeheer en incasso
Naast de bepalingen van Onderdeel A van deze voorwaarden zijn op de door Open Legal Advocaten verrichte debiteurenbeheer en
incassowerkzaamheden ten behoeve van de cliënt de onder Onderdeel B opgenomen bepalingen van toepassing. Voor zover sprake
mocht zijn van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van beide Onderdelen, prevaleren de bepalingen van Onderdeel B.

Artikel 19 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Ingeval de cliënt aan Open Legal Advocaten de opdracht verstrekt tot het verrichten van debiteurenbeheer of incassowerkzaamheden, komt de overeenkomst tot stand doordat Open Legal Advocaten de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel door een feitelijk begin van uitvoering. De aanvaarding van de opdracht door verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging is niet vereist.
 2. Open Legal Advocaten is te allen tijde gerechtigd om een aan haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden dan wel een aanvaarde opdracht te beëindigen ingeval zij het verrichten van debiteurenbeheer of incassoactiviteiten jegens de debiteur niet opportuun of te weinig kansrijk acht. Hetzelfde geldt ingeval de cliënt en Open Legal Advocaten met elkaar van mening verschillen over de te volgen strategie. Het oordeel van Open Legal Advocaten is hierin beslissend.


Artikel 20 – Verplichtingen cliënt

 1. Ingeval de cliënt aan Open Legal Advocaten de opdracht verstrekt tot het verrichten van debiteurenbeheer of incassowerkzaamheden, staat de cliënt ervoor in dat zij de diensten of producten waarop de verschuldigde betaling ziet (naar beste weten) correct en naar tevredenheid van de debiteur heeft geleverd. Voor zover de cliënt bekend is met een inhoudelijke betwisting van het verschuldigde door de debiteur, stelt zij Open Legal Advocaten hiervan in kennis en zulks uiterlijk ten tijde van het verstrekken van de opdracht. In zodanig geval is Open Legal Advocaten te allen tijde gerechtigd om de aan haar verstrekte opdracht niet als zodanig te aanvaarden, dan wel met de cliënt tot andere vergoedingsafspraken te komen. In het laatste geval is artikel 21 lid 5 van toepassing.
 2. De cliënt voorziet Open Legal Advocaten uiterlijk ten tijde van het verstrekken van de opdracht schriftelijk van alle relevante
  (contact)gegevens van de debiteur en van de door haar verzonden facturen en herinneringen. Op eerste verzoek verstrekt de cliënt Open Legal Advocaten alle bijkomende gegevens die naar het oordeel van Open Legal Advocaten van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Vanaf het moment waarop de cliënt de opdracht aan Open Legal Advocaten heeft verstrekt verloopt alle communicatie over de
  betreffende vordering uitsluitend tussen Open Legal Advocaten en de debiteur, tenzij anders is overeengekomen. De cliënt verbindt zich ertoe om zelf geen (betalings)afspraken te maken met de debiteur en afspraken met de debiteur uitsluitend via Open Legal Advocaten tot stand te laten komen. Ingeval de debiteur haar in dit kader benadert, zal de cliënt hem te allen tijde doorverwijzen naar Open Legal Advocaten en Open Legal Advocaten per omgaand hiervan in kennis stellen. Ingeval de cliënt rechtstreeks betalingen ontvangt van de debiteur in het kader van haar vordering, zal de cliënt Open Legal Advocaten per omgaand hiervan in kennis stellen. Artikel 22 lid 2 voorlaatste zin is alsdan van toepassing.
 4. Ingeval de cliënt een opdracht aan Open Legal Advocaten verstrekt, staat zij ervoor in dat de vordering niet tevens aan een derde ter
  incassering uit handen is of zal worden gegeven.
 5. Voor zover de debiteur van de cliënt niet in staat is om per direct het volledig door hem verschuldigd bedrag te voldoen maar daartoe een alleszins redelijk betalingsvoorstel doet, verklaart de cliënt zich bereid om op basis van dit voorstel een betalingsregeling met de debiteur overeen te komen. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering voor zover de cliënt op goede grond vreest dat de debiteur de betalingsregeling niet zal nakomen.
 6. Ingeval de cliënt in strijd handelt met een van de bepalingen van dit artikel is Open Legal Advocaten te allen tijde gerechtigd om de aan haar verstrekte opdracht per direct (tussentijds) te beëindigen. In zodanig geval kan Open Legal Advocaten nimmer door de cliënt aansprakelijk worden gesteld voor opgetreden schade aan haar zijde in welke vorm dan ook.


Artikel 21 – Honorarium en declaratie

 1. Ter vergoeding van haar debiteurenbeheer ten behoeve van de cliënt berekent Open Legal Advocaten aan de cliënt een vast maandelijks tarief. De hoogte van het tarief wordt gestaffeld vastgesteld op basis van het (gemiddeld) aantal facturen dat de cliënt
  maandelijks ter opvolging uitbesteedt aan Open Legal Advocaten.
 2. Ter vergoeding van haar buitengerechtelijke incassowerkzaamheden ten behoeve van de cliënt berekent Open Legal Advocaten aan de cliënt een bedrag gelijk aan de door de debiteur aan de cliënt verschuldigde wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke
  incassokosten, vermeerderd met 21% omzetbelasting (tenzij de btw kan worden verlegd). De vergoeding van voormelde wettelijke (handels)rente en incassokosten zal Open Legal Advocaten op de debiteur van de cliënt verhalen. Hierbij geldt dat de verschuldigde omzetbelasting door de cliënt aan Open Legal Advocaten dient te worden voldaan. Voor zover de cliënt B2B contractueel een buitengerechtelijk incassopercentage met de debiteur is overeengekomen, zal Open Legal Advocaten ter zake van haar vergoeding
  uitgaan van dit incassopercentage. Voor zover de cliënt en de debiteur B2B contractueel geen buitengerechtelijk incassopercentage zijn overeengekomen, dan wel indien tussen de cliënt en de debiteur sprake is van een B2C-relatie, zal Open Legal Advocaten ter zake uitgaan van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).
 3. Indien Open Legal Advocaten ter incassering van de vordering gerechtelijke incasso- of executiewerkzaamheden ten behoeve van de
  cliënt dient te verrichten, brengt Open Legal Advocaten ter vergoeding een gematigd uurtarief van € 192,- vermeerderd met 7%
  kantoorkostenopslag en 21% omzetbelasting bij de cliënt in rekening. Verschotten worden separaat aan de cliënt doorberekend.
 4. Naast de vergoeding zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, berekent Open Legal Advocaten bij inname van het dossier aan de cliënt eenmalig dossierkosten van € 50,- (nationale incasso’s) of € 75,- (internationale incasso’s), vermeerderd met 21% omzetbelasting (voor zover de btw niet kan worden verlegd). Open Legal Advocaten is gerechtigd om haar incassowerkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten totdat de debiteur de verschuldigde dossierkosten heeft voldaan. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing in het kader van debiteurenbeheer.
 5. Voert de debiteur op goede gronden inhoudelijk verweer tegen de (verschuldigdheid van de) vordering van de cliënt en wenst de cliënt desondanks met instemming van Open Legal Advocaten het incassotraject ten aanzien van de debiteur voort te zetten, dan worden de (buiten)gerechtelijke werkzaamheden van Open Legal Advocaten vergoed op de wijze zoals bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden. In zodanig geval is niet langer sprake van een incassodossier maar van een inhoudelijk verweerdossier en ontvangt de cliënt van Open Legal Advocaten een separate opdrachtbevestiging.
 6. De vergoeding zoals bedoeld in dit artikel is de cliënt te allen tijde zonder meer aan Open Legal Advocaten verschuldigd en dit derhalve
  onafhankelijk van de vraag of de debiteur de vordering in hoofdsom (integraal) heeft voldaan. Artikel 22 lid 1 is hierbij van toepassing.


Artikel 22 – Betaling

 1. Ingeval Open Legal Advocaten (buiten)gerechtelijke incassowerkzaamheden ten behoeve van de cliënt verricht en de debiteur naar aanleiding hiervan betalingen ten aanzien van de vordering verricht, zullen deze betalingen conform artikel 6:44 lid 1 BW te allen tijde eerst zien op de vergoeding van deze incassowerkzaamheden en de door Open Legal Advocaten gemaakte externe kosten.
 2. Het in het vorig lid bepaalde houdt in dat Open Legal Advocaten bedragen die zij van de debiteur ontvangt op haar derdengeldenrekening zal (mogen) verrekenen met de vergoeding die cliënt aan Open Legal Advocaten verschuldigd is. Ontvangen restantbedragen zal Open Legal Advocaten vervolgens doorstorten naar de cliënt. Voor zover de debiteur betalingen rechtstreeks aan de cliënt verricht, voldoet de cliënt uit de door haar ontvangen bedragen op eerste verzoek aan Open Legal Advocaten de aan haar verschuldigde vergoeding. De cliënt ontvangt daartoe de corresponderende factuur. Via de door haar aan Open Legal Advocaten verstrekte opdracht geeft de cliënt expliciet haar toestemming tot de handelwijze vermeld in dit artikellid en stemt zij nadrukkelijk hiermee in.

C. Open Legal membership

 1. Indien de cliënt gebruik maakt van het Open Legal membership, zijn op de contractuele relatie tussen de cliënt en Open Legal Advocaten naast deze algemene voorwaarden tevens van toepassing de relevante bepalingen van de membership voorwaarden, met de toepasselijkheid waarvan de cliënt bij het aangaan van het membership schriftelijk heeft ingestemd. In lijn hiermee komen aan de cliënt in het kader van de door haar aan Open Legal Advocaten verstrekte opdracht de overeengekomen membership voordelen toe. Hiermee verband houdende kortingen ten aanzien van de vergoeding van haar werkzaamheden zal Open Legal Advocaten automatisch verrekenen bij haar facturatie aan de cliënt en bepaalde werkzaamheden zal zij alsdan kosteloos verrichten ten behoeve van de cliënt.
 2. Ingeval van eventuele tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de membership voorwaarden, prevaleren deze laatsten.