Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Open Legal Advocaten

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.  Open Legal Advocaten: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKV Advocatuur B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53689399, ook wel aangeduid als “het kantoor”. Hieronder zijn begrepen de aan ons kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers die voor Open Legal Advocaten werkzaam zijn.

b.     Advocaat: de juridisch medewerker die in deze functie voor Open Legal Advocaten werkzaam is.

c.     Cliënt: de natuurlijk of rechtspersoon die opdracht geeft aan Open Legal Advocaten tot het verrichten van diensten.

d.    Overeenkomst: de overeenkomst waarbij cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt. 

e.    Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten werkzaamheden.

f.      Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt.

g.     Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de VODA van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

h.    Klacht: elke negatieve reactie van cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst of de dienstverlening door Open Legal Advocaten.

i.      Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van iedere overeenkomst tussen Open Legal Advocaten en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt. 

3.  Cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. Cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

1.     De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht. 

2.     De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3.   De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail. 

 

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

1.     De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Open Legal Advocaten aan cliënt, dan wel door een daad van uitvoering waaruit blijkt dat Open Legal Advocaten de door de cliënt aan haar verstrekte opdracht in behandeling heeft genomen.

2.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. 

3.     Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Open Legal Advocaten welke advocaat de opdracht uitvoert. 

4.   Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Open Legal Advocaten een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Open Legal Advocaten aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. 

5.   De overeenkomst houdt te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis voor Open Legal Advocaten in en derhalve geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

 

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt

1.    Cliënt verstrekt tijdig aan het kantoor alle gegevens waarvan Open Legal Advocaten aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.    Indien de in het vorig lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Open Legal Advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

1.     Cliënt is te allen tijde gerechtigd om op voorafgaand schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.

2.     Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.

3.  De afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

4.     De afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.

5.    Indien cliënt een afschrift van het dossier wenst te ontvangen is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd ter zake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

 

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

1.     Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting ad 21% verschuldigd. 

2.  De werkzaamheden van de advocaat worden verricht conform het gehanteerd standaard uurtarief van de betreffende advocaat, tenzij anders overeengekomen. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken dan wel zaken met een aanzienlijk belang, kan in overleg met cliënt van dit tarief worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.

3.     De door de advocaat te spenderen reistijd ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt op basis van het overeengekomen uurtarief aan cliënt doorberekend. De vergoeding van de door de advocaat te maken verblijfs- en andere reiskosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt in overleg met cliënt naar redelijkheid aan cliënt berekend. 

4.   Naast het honorarium is cliënt aan Open Legal Advocaten verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarders- of notariskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

5.  Het door cliënt verschuldigd honorarium wordt berekend op basis van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk door de advocaat aan cliënt bevestigd of vastgelegd in de door cliënt getekende overeenkomst. 

6.   Indien de advocaat eerder werkzaamheden voor cliënt heeft verricht geldt, tenzij anders overeengekomen, ten aanzien van een vervolgopdracht het eerder overeengekomen honorarium. 

7.  Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan twee weken zal het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden tussentijds bij cliënt in rekening worden gebracht.

8.   De advocaat is steeds gerechtigd om van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

9.     Ingeval de door cliënt aan Open Legal Advocaten verstrekte opdracht bestaat uit het voeren van een gerechtelijke procedure namens cliënt, in het kader waarvan de wederpartij wordt veroordeeld in de vergoeding van de door cliënt gemaakte proceskosten, komt zodanige proceskostenvergoeding integraal toe aan cliënt.  

 

Artikel 8 – Betaling

1   De betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen dienen plaats te vinden door bancaire overschrijving van het verschuldigd bedrag naar het bankrekeningnummer vermeld op de declaratie. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt in beginsel niet verleend.

2    Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt tevens de door Open Legal Advocaten te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, in welk geval de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €150,00. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing ingeval cliënt een particulier betreft, in welk geval ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten aansluiting wordt gezocht bij het bepaalde in de WIK.

3      Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigd bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Open Legal Advocaten instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk aan cliënt bevestigd. Overeengekomen betalingsregelingen dienen stipt door cliënt te worden nagekomen, zulks op straffe van verval waarbij het verschuldigd (restant)bedrag alsdan per direct integraal opeisbaar wordt.

4      Van cliënt ontvangen betalingen strekken standaard eerst in mindering op de door Open Legal Advocaten gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.

5   In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt ten aanzien van het kantoor onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6   Open Legal Advocaten is te allen tijde gerechtigd om gelden die zij ten behoeve van cliënt op de rekening van haar Stichting Beheer Derdengelden ontvangt te verrekenen met gelden die cliënt aan Open Legal Advocaten verschuldigd is. Verrekening van gelden vindt evenwel pas plaats na schriftelijke goedkeuring van cliënt

 

Artikel 9 – Opschorting werkzaamheden

1      Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen zij aan Open Legal Advocaten verschuldigd is, heeft de betrokken advocaat, naast de mogelijkheid tot het treffen van invorderingsmaatregelen zoals bedoeld in het vorig artikel, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij cliënt voorafgaand hiervan op de hoogte heeft gesteld en hij haar een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

2      Open Legal Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling door cliënt heeft plaatsgevonden. Het recht daartoe ontstaat evenwel pas nadat Open Legal Advocaten hierover overleg met de Deken heeft gevoerd. De Deken kan aan zodanig recht voorwaarden verbinden c.q. kan aan cliënt in dit verband verplichtingen opleggen, welke door Open Legal Advocaten respectievelijk door cliënt zullen worden nageleefd. 

 

Artikel 10 – Reclames

1.  Reclames met betrekking tot een declaratie dient cliënt op straffe van verval schriftelijk binnen 3 maanden na de declaratiedatum aan Open Legal Advocaten kenbaar te maken.

2.    Reclames over de nakoming van een overeenkomst dient cliënt op straffe van verval schriftelijk binnen 3 maanden na de ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 3 maanden na de voltooiing van de desbetreffende opdracht aan Open Legal Advocaten kenbaar te maken.

 

Artikel 11 – Derdengelden

1.     Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Open Legal Advocaten, zulks ter voorkoming van vermenging van deze gelden met de zakelijke gelden van het kantoor.

2.    Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed. Open Legal 

      Advocaten is daarentegen gerechtigd om een redelijke vergoeding ter zake van beheerkosten bij cliënt in rekening te brengen, zulks evenwel nadat cliënt hiervan in kennis is gesteld en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven.

3.  Aan cliënt toekomende gelden worden binnen 14 dagen, onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Het voorgaande geldt tenzij anders overeengekomen. Een contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1.   Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor opgetreden schade van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door cliënt aan haar verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.    Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor opgetreden schade die voortvloeit uit een opschorting van werkzaamheden voor cliënt, indien zodanige opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.

3.    Derden kunnen aan de inhoud van de door Open Legal Advocaten verrichte werkzaamheden op geen enkele wijze rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart 

      Open Legal Advocaten tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van werkzaamheden de het kantoor ten 

      behoeve van cliënt heeft verricht.

4.    Open Legal Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden die in het kader van de overeenkomst

      werkzaamheden ten behoeve van cliënt verrichten. Zodanige werkzaamheden geschieden te allen tijde voor eigen rekening en risico van cliënt.

5.     Iedere aansprakelijkheid van Open Legal Advocaten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of 

   onrechtmatig handelen van haar zijde of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Open Legal Advocaten ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Het voorgaande geldt tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Open Legal Advocaten strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Open Legal Advocaten.

7.   Alle aanspraken van cliënt vervallen drie maanden na het moment waarop zij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van haar vorderingsrechten of van andere rechten dan wel bevoegdheden. 

8.    Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Open Legal Advocaten om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Open Legal Advocaten te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij voor de verrichte werkzaamheden in de zaak die tot de schade heeft geleid bij cliënt in rekening heeft gebracht, zulks met een maximum van €5.000,-.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Open Legal Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 14 – Archivering

1.     Open Legal Advocaten zal de relevante stukken in het dossier dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft gevormd gedurende tenminste 7 jaren na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Door haar ontvangen originele stukken zal Open Legal Advocaten aan cliënt toezenden dan wel retourneren.

2.     Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Open Legal Advocaten gerechtigd om het dossier te vernietigen. 

3.     Op verzoek van cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

 

Artikel 15 – Klachten- en geschillenregeling

1.     Open Legal Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. 

2.     Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Open Legal Advocaten aanvaardt cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. 

3.  Indien cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Open Legal Advocaten t.a.v. de Afdeling klachtenbehandeling.

4.     Cliënt dient haar klacht aan Open Legal Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop zij kennis nam of redelijkerwijs 

       kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot haar klacht aanleiding heeft gegeven.

5.    De klachtenbehandelaar van het kantoor zal vervolgens in overleg treden met cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Open Legal Advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

6.    Cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Open Legal Advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarna deze mogelijkheid vervalt.

7.     De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van 

       de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van €10.000,00.

8.     Open Legal Advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie. 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ingeval de in artikel 15 lid 7 bedoelde Geschillencommissie niet bevoegd is, is de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomsten.