Expertise

Bedrijfsadvocatuur

Ons kantoor is voor onze cliënten de allround juridische spanningspartner. Wij staan de ondernemer bij op een breed gebied van bedrijfsjuridische vraagstukken. Denkt u hierbij onder meer aan (aandeelhouders)geschillen, bestuurdersaansprakelijkheden, de oprichting van vennootschappen en de beëindiging ervan, enquêteprocedures en nog veel meer. Onze werkzaamheden zijn steeds gericht op het voorkomen van geschillen en procedures, door de regie en strategie tijdig ter hand te nemen. Doet zich toch een geschil voor, dan kunt u rekenen op onze deskundige aanpak.

 

Persoonlijk contact speelt een grote rol bij onze juridische begeleiding, want enkel hierdoor leren wij u en uw onderneming goed kennen. Indien nodig wordt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden nauw samengewerkt met specialisten op andere terreinen. Richt u zich met een gerust gevoel op uw onderneming, wij dragen zorg voor de rest.

Contracten

Een onderneming is feitelijk niets meer dan een verzameling van contracten, rechten en plichten die zijn vastgelegd in een stapel papierwerk. Om achteraf problemen te voorkomen is het van belang om gemaakte afspraken duidelijk op papier te zetten. Open Legal begeleidt u in het opstellen van uw contracten en algemene voorwaarden. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat contracten gewoonweg ontbreken of dat deze onjuiste juridische bepalingen bevatten.

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in het contractenrecht. Wij begeleiden u in het opstellen van uw contracten en ook gaan wij na of de risico’s in de reeds opgestelde contracten juridisch verantwoord zijn. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden houden wij vanzelfsprekend rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften.

Intellectueel eigendom

Open Legal is vooral actief voor innovatieve ondernemers en makers. De bescherming van intellectuele creaties is voor hen van groot belang. Intellectueel Eigendom (ook wel afgekort als I.E.) is een verzamelnaam voor een aantal rechten op “een voortbrengsel van de menselijke geest”: o.a. auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht en octrooirecht. Per rechtsgebied verschillen de manieren van “rechtsverkrijging” en de aard, omvang en duur van de rechten.

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die direct of indirect te maken hebben met het IE-recht: van het advies en eventuele bijstand bij de bescherming in het begin, via de exploitatie van die rechten via bijvoorbeeld licentieovereenkomsten tot de handhaving van die rechten door het aanpakken van inbreuk. Ook voor het opstellen of beoordelen van alle benodigde overeenkomsten op dit terrein kunt u bij ons terecht.

Privacy

In de moderne tijd zijn persoonsgegevens de brandstof voor commerciële activiteiten. Bijna alle bedrijven verwerken persoonsgegevens. Deze verwerking is echter aan regels gebonden om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt worden en de privacy blijft gewaarborgd. Door de huidige privacyregels en het toezicht daarop is het voor ondernemingen noodzakelijk om een goed privacybeleid te hebben.

 

Open Legal begeleidt ondernemers bij de interne privacyprocessen, het opstellen van privacy documenten en verwerkersovereenkomsten en het doen van privacy impact assessments.

Incasso

Open Legal helpt ondernemers met de incasso van openstaande vorderingen. Door een goede communicatie maar ook door daadkrachtig optreden slagen wij erin om openstaande vorderingen snel en efficiënt te innen. Onze incassowerkzaamheden blijken in de praktijk erg effectief te zijn. Incasso indienen

Procederen

Van oudsher is procederen de kerntaak van een advocaat. Hoewel Open Legal terughoudend is om een gerechtelijke procedure te starten, staan wij ondernemers graag bij in de rechtszaal. Open Legal is grondig en wij verkopen geen onzin bij de rechter. Wij weten dat bewijs de sleutel is in een procedure en zijn – indien nodig – vooraf vaak kritisch op de standpunten onze cliënten. Als we eenmaal de gerechtelijke weg bewandelen, doen we dat dan ook met volle overtuiging.

 

Onze mensen houden ervan om de diepte in te gaan en alles uit de kast te trekken voor het maximale resultaat.