De franchiseovereenkomst: onmisbaar voor elke succesvolle formule

Open Legal - De franchiseovereenkomst

Als ondernemer wil je graag groeien en je bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Dit kun je doen door franchisenemer te worden. Ben je zelf franchisegever, dan streef je ernaar om de door jou bedachte formule uit te rollen. Een goede franchiseovereenkomst vormt de brug tussen franchisenemer en franchisegever. De franchisenemer maakt gebruik van een bewezen bedrijfsmodel en de ondersteuning van de franchisegever. De franchisegever kan zelf succesvol worden door de franchisenemer te laten slagen. In dit artikel geven we jou een overzicht van de belangrijkste elementen van de franchiseovereenkomst.

Wat is een franchiseovereenkomst?

Een goed opgestelde franchiseovereenkomst bevat een aantal belangrijke bepalingen, die tot doel hebben om conflicten te voorkomen. Hieronder tref je een opsomming van de meest voorkomende bepalingen:

1. Rechten en verplichtingen

• In de franchiseovereenkomst wordt beschreven welke rechten de franchisenemer heeft, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de merknaam, de toegang tot training en ondersteuning en het exclusieve recht om de franchise in een bepaald gebied te exploiteren. Daarentegen worden ook zijn verplichtingen vastgelegd, zoals het consequent volgen van het bedrijfsmodel, het naleven van kwaliteitsnormen en het betalen van de afgesproken vergoedingen aan de franchisegever.

2. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

• De franchiseovereenkomst bevat ook financiële bepalingen. Hierbij kun je denken aan de franchisevergoeding (‘franchise fee’) die de franchisenemer aan de franchisegever dient te betalen. Deze vergoeding kan onder meer bestaan uit een vaste instap fee, een periodieke afdracht van de gerealiseerde omzet en marketing- of andere bijdragen. Ook zal in de overeenkomst zijn opgenomen hoe de betalingen dienen te worden verrichten.

3. Duur en beëindiging

• Voorts zijn de looptijd en de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de franchiseovereenkomst van belang. Ingeval van beëindiging kun je denken aan de verplichting van de franchisenemer tot teruggave van bedrijfsmiddelen of staking van het gebruik van het intellectueel eigendom van de franchisegever.

4. Training en ondersteuning

• De franchisegever zal doorgaans verplicht zijn om de franchisenemer te voorzien van training en voortdurende ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld zien op operationele procedures, marketingstrategieën of personeelsbeheer. Bepalingen hierover in de franchiseovereenkomst zorgen ervoor dat de franchisenemer optimaal gebruik kan maken van de expertise van de franchisegever.

5. Exclusiviteit en non-concurrentie

• De franchiseovereenkomst kent de franchisenemer veelal het exclusieve recht toe om de franchise in een bepaald gebied te exploiteren. Om de belangen van de franchisegever te beschermen is hiernaast veelal sprake van een non-concurrentiebeding. Deze verhindert de franchisenemer om tijdens en na de looptijd van de overeenkomst binnen een bepaald gebied een soortgelijk bedrijf te starten.

6. Geschillenbeslechting

• Tot slot zal in de franchiseovereenkomst zijn bepaald hoe een ontstaan conflict tussen de franchisegever en de franchisenemer wordt opgelost. Doorgaans zal de gewone civiele rechter bevoegd zijn verklaard om dit geschil te beslechten.

Wettelijke verplichtingen franchisegever

• Op basis van de Wet franchise moet de franchisegever voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen waarborgen een evenwichtige en transparante relatie met de franchisenemer.

1. Voor het aangaan van de franchiseovereenkomst

• De franchisegever dient minimaal 4 weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst de beoogde franchisenemer in het bezit te stellen van de (tekenklare) conceptovereenkomst. Tijdens deze periode van 4 weken (‘stand still periode’) mag de franchisegever de franchisenemer niet ertoe aanzetten om zich op andere (financiële) wijze te verbinden aan de franchise. Denk aan het alvast sluiten van een huurovereenkomst of het aanschaffen van apparatuur.

• De franchisegever moet de franchisenemer alle informatie verstrekken die hij nodig heeft om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het al dan niet aangaan van de franchiserelatie. Deze informatie omvat gegevens over de te betalen vergoedingen en verlangde investeringen, financiële informatie over de beoogde locatie, overlegmogelijkheden en contactgegevens van andere franchisenemers. De franchisegever moet kunnen aantonen dat de benodigde gegevens vooraf zijn verstrekt. Daarom is het raadzaam om hiervoor een informatiememorandum op te stellen.

2. Tijdens de duur van de franchiseovereenkomst

• Is de franchiseovereenkomst eenmaal gesloten, dan moet de franchisegever voorgenomen belangrijke wijzigingen in de franchiseformule of contractuele (financiële) verplichtingen tijdig melden aan de franchisenemer. Hebben deze wijzigingen financiële gevolgen voor de franchisenemer, dan heeft de franchisegever diens instemming nodig. In de franchiseovereenkomst kan evenwel een drempelbedrag worden opgenomen; is het financiële gevolg niet hoger dan dit drempelbedrag, dan is deze instemming niet vereist.

• De franchisegever dient jaarlijks achteraf aan de franchisenemer inzicht te geven over de mate waarin diens betaalde bijdragen de investeringen dekken.

• Ten minste eenmaal per jaar dient overleg plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer.

• Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst dient de franchisegever (technische en commerciële) bijstand verlenen te verlenen aan de franchisenemer.

3. Na afloop van de franchiseovereenkomst

• De franchiseovereenkomst dient een regeling te bevatten ten aanzien van de opgebouwde goodwill. Uit deze regeling moet blijken hoe de goodwill wordt vastgesteld, wat hiervan de omvang is en in hoeverre deze goodwill is toe te rekenen aan de franchisenemer dan wel de franchisegever.

• Voor zover in de franchiseovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen die (tevens) ziet op de periode na afloop van de overeenkomst , dan is deze enkel geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen, voor maximaal één jaar geldt en beperkt is tot het werkgebied van de voormalig franchisenemer.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!