De overeenkomst uitgelicht

Een goed opgestelde overeenkomst biedt duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken partijen. Door de gemaakte afspraken helder en volledig vast te leggen voorkom je misverstanden en interpretatiegeschillen. Alle partijen zijn zich dan immers bewust van hun rechten en verplichtingen. Dit verkleint het risico op conflicten en gerechtelijke procedures. In de zakelijke wereld is het aangaan van een solide overeenkomst om die reden van essentieel belang. Of het nu gaat om de aankoop van vastgoed, het starten van een samenwerking of het inschakelen van een nieuwe medewerker.

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst kun je beschouwen als de totstandkoming van afspraken tussen twee of meer partijen. Deze totstandkoming ontstaat als gevolg van een gedaan aanbod door de ene partij en een aanvaarding van dat aanbod door de andere partij. Deze partijen kunnen zowel bestaan uit natuurlijke personen als rechtspersonen. Denk bij rechtspersonen bijvoorbeeld aan een besloten vennootschap of vennootschap onder firma.

Bedenk trouwens dat een mondeling gemaakte afspraak ook leidt tot een overeenkomst. Een dergelijke afspraak kun je in rechte afdwingen, in die zien dat een schriftelijke vastlegging van deze afspraak niet vereist is. In de praktijk zal het wel lastiger zijn om een mondelinge afspraak te bewijzen. Je zal dan andere bewijsmiddelen moeten inzetten, waarbij te denken valt aan mail- of appverkeer, getuigen of een audio opname van het gesprek waarin de afspraak tot stand is gekomen. Daarom is het altijd verstandig om de inhoud van een overeenkomst schriftelijk vast te leggen.

Inhoud van de overeenkomst

In een overeenkomst worden doorgaans tal van aspecten geregeld. Omdat er veel verschillende  overeenkomsten bestaan, is het niet eenvoudig om een vaste opsomming te geven van alle onderdelen die in een overeenkomst van bod komen. Toch zie je in de praktijk enkele veelvoorkomende onderdelen de revue passeren. Deze zetten wij voor je op een rij:

 • Identificatie contractspartijen:
  De overeenkomst bevat allereerst een beschrijving van alle partijen die de overeenkomst aangaan. Duidelijk moet immers zijn wie gebonden is aan de bepalingen van de overeenkomst. Is sprake van een rechtspersoon, dan dient de overeenkomst te worden ondertekend door de persoon die namens deze rechtspersoon rechtens daartoe bevoegd is.
 • Doel van de overeenkomst:
  Verder beschrijft de overeenkomst de specifieke doelstellingen en intenties van de contractspartijen en dus wat zij met elkaar overeenkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het leveren van een dienst, het opzetten van een franchiseformule, de aankoop van een pand of het aangaan van een arbeidsrelatie.
 • Voorwaarden en condities:
  In de overeenkomst worden de voorwaarden en condities opgenomen die de rechten en verplichtingen van elke contractspartij vaststellen. Hierbij kun je denken aan de betalings- en leveringsvoorwaarden, verstrekte garanties, vertrouwelijkheidsclausules, intellectuele eigendomsrechten en bepalingen met betrekking tot geschillenbeslechting.
 • Duur en Beëindiging:
  Wordt de overeenkomst aangegaan voor een specifieke duur, dan dient dit hierin te worden vermeld. Zo kan een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gesloten, dan wel met het oog op een welomlijnd project. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd, dit kan bijvoorbeeld via opzegging of annulering.
 • Betalingsvoorwaarden:
  Is sprake van een overeengekomen prijs of vergoeding, dan zal de overeenkomst ook hierop moeten ingaan. Te denken valt aan de hoogte van het afgesproken bedrag, de afgesproken betalingstermijn, de factureringswijze en eventueel verbeurde boetes bij een laattijdige betaling.
 • Rechts- en forumkeuze:
  Raadzaam is om in de overeenkomst op te nemen welk recht op de inhoud van toepassing is en welke rechter bevoegd is om van een eventueel geschil kennis te nemen. Dit is vooral van belang wanneer sprake is van internationale overeenkomsten.
 • Bijlagen:
  Vaak bevat een overeenkomst een of meerdere bijlagen, ook wel annexen genoemd. Doorgaans vormen deze onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Het is van belang om dit nadrukkelijk in de overeenkomst te benoemen en deze bijlagen bij de overeenkomst te voegen.

Conclusie

Zoals blijkt uit het voorgaande, komt bij het opstellen van een overeenkomst het nodige kijken. Elke overeenkomst is anders en daarom is het goed om tijdig een jurist hierbij te betrekken. Dit verdient de voorkeur op het slechts afgaan op een model dat terug te vinden is op het internet.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!