De voordelen van goede contracten

Binnen het bedrijfsleven worden dagelijks nieuwe contracten gesloten. Als ondernemer is het van belang dat je gebruik maakt van goede modellen. Contracten zijn er in alle vormen en maten. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst of een franchisecontract, maar ook aan algemene voorwaarden of een ZZP-overeenkomst. De wijze waarop het contract is vormgegeven zal veelal worden bepaald door wat hierin wordt geregeld en wie de overeenkomst aangaat. Maar wanneer ga je contracten aan en wat neem je hierin op? Belangrijk is om hier goed over na te denken.

Schriftelijke contracten

In de praktijk worden contracten aangegaan op het moment dat twee of meer partijen afspraken maken met elkaar. Vanzelfsprekend gaat het hierbij om afspraken van enig belang. De afspraak dat je de volgende dag een geleende fiets komt ophalen hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Koop je echter de fiets en is deze bovendien van enige waarde, dan kan het daarentegen van belang zijn om een schriftelijk document op te stellen.

In de vorige alinea gebruikten wij het woord schriftelijk, omdat contracten ook mondeling tot stand kunnen komen. Of denk aan de situatie waarin iemand tijdens een veiling zijn hand opsteekt om aan te geven dat hij het aangeboden schilderij wil kopen. Ook dan kan een overeenkomst ontstaan. De gebruikmaking van schriftelijke contracten is hoofdzakelijk bedoeld om misverstanden te voorkomen en tijdens een geschil het bewijs te kunnen leveren van de gemaakte afspraken. Zijn de afspraken enkel mondeling tot stand gekomen, dan zal je andere middelen moeten inzetten om je gelijk aan te tonen. Denk bijvoorbeeld aan getuigen, mail- of appverkeer of een audio opname van een gevoerd gesprek.

Wat zet je in contracten?

Eerder gaven wij al aan dat contracten bestaan in vele verschijningsvormen. Dit maakt het moeilijk om een opsomming te geven van alle onderwerpen die je standaard opneemt in een overeenkomst.  Toch valt hier wel wat van te zeggen. Zo bevatten de meeste contracten een beschrijving van het product of de dienst die wordt geleverd, van de prijs of vergoeding die dient te worden betaald en van de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. Belangrijk is verder dat in contracten de juiste contractspartijen worden benoemd, dat wordt opgenomen hoe lang de overeenkomst duurt en dat vaststaat op welke datum de overeenkomst aanvangt. Verder zal in contracten moeten worden geregeld wat er gebeurt als een van de contractspartijen de gemaakte afspraken niet nakomt, welk recht dan hierbij van toepassing is en via welke weg het geschil wordt beslecht. Tot slot zal je in contracten bepalingen aantreffen over de wijze waarop deze eindigen of kunnen worden beëindigd.

Sluit je als werkgever een arbeidsovereenkomst met een nieuwe medewerker, dan zal je in het contract opnemen welke werkzaamheden de medewerker op welke locatie zal verrichten, of sprake is van een parttime of voltijds dienstverband en of een proefperiode geldt. Verder zal je hierin vastleggen wat het verschuldigd loon is, op hoeveel vakantiedagen je werknemer recht heeft en wat te doen ingeval sprake is van ziekte.

In ieder geval geldt voor alle contracten dat de inhoud ervan voldoende begrijpelijk en duidelijk moet zijn vormgegeven. ‘Goede afspraken maken immers goed vrienden’, zo luidt het gezegde. Daarom is het raadzaam om tijdig een jurist te raadplegen en niet zomaar gebruik te maken van een van de vele templates die je aantreft op het internet. Dit kan je veel ellende achteraf besparen.  

Contractspartij

Een tip die we altijd meegeven bij het aangaan van contracten is om goed na te gaan met welke contractspartij je precies te maken hebt. Dit dient immers de juiste partij te zijn en de persoon die namens deze partij het contract ondertekent moet ook rechtens daartoe bevoegd zijn. Bedenk dat een minderjarig of onder curatele gesteld persoon als zodanig niet bekwaam is om een overeenkomst aan te gaan en ook mag de inhoud van het contract zelf niet in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Is sprake van dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, dan kunnen contracten worden vernietigd. Ga dus steeds zorgvuldig te werk.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!