Het belang van goede overeenkomsten

In het bedrijfsleven worden vrijwel dagelijks overeenkomsten gesloten. Een overeenkomst kun je beschouwen als een afspraak tussen twee of meer partijen. Bij het aangaan van een overeenkomst zal de ene partij een bepaalde prestatie leveren en zal de andere partij hier iets tegenover stellen. Vaak een betaling in de vorm van geld. Overeenkomsten komen op meerdere manieren tot stand, waarbij het niet zo is dat een overeenkomst schriftelijk moet zijn aangegaan. Een mondeling gemaakte afspraak vormt immers ook een overeenkomst. Wel stuit je in dat geval mogelijk op bewijsproblemen.

Wie sluit overeenkomsten?

In feite kan iedereen een overeenkomst sluiten. Dit wil zeggen elk natuurlijk persoon en elke rechtspersoon. Bij dit laatste kun je bijvoorbeeld denken aan de bestuurder van een B.V. Toch dient deze regel te worden genuanceerd. Zo geldt dat je als natuurlijk persoon handelingsbekwaam moet zijn. Een minderjarige of iemand die onder curatele staat kan in beginsel zelf geen geldige overeenkomsten sluiten. Zo ook geldt dat de bestuurder bevoegd moet zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan van overeenkomsten.

Vele vormen

Overeenkomsten zijn er in alle vormen en maten, veelal afhankelijk van het doel waarvoor zij bestemd zijn. Zo wordt een koopovereenkomst gesloten wanneer sprake is van verkochte producten. Ingeval van een arbeidsovereenkomst worden schriftelijk afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. Bij franchiseconstructies worden dan weer contractuele afspraken gemaakt tussen de franchisegever en de franchisenemers. Een huurovereenkomst bevat afspraken over de (ver)huur van vastgoed en via een geheimhoudingsovereenkomst wordt vastgelegd welke verstrekte informatie vertrouwelijk dient te blijven.

Inhoud overeenkomsten

In overeenkomsten kunnen tal van aspecten worden geregeld. Dit maakt het lastig om een limitatieve lijst van deze onderwerpen te geven. Zoals gezegd, zijn er veel verschillende soorten overeenkomsten. Toch zijn wel een aantal vaste onderwerpen te onderscheiden. Hierbij kun je denken aan:

Contractspartijen:

In overeenkomsten wordt steeds opgenomen welke contractspartijen de betreffende afspraken met elkaar maken. Helder moet immers zijn wie gebonden is aan de inhoud van de overeenkomst.

Doel van de overeenkomst

De overeenkomst beschrijft verder de concrete doelstellingen en precieze intenties van de contractspartijen en dus wat zij met elkaar zijn overeenkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het aangaan van een arbeidsrelatie, het leveren van een dienst of de aankoop van een pand.

Voorwaarden:

Overeenkomsten bevatten de voorwaarden die de rechten en verplichtingen van elke contractspartij bepalen. Hierbij kun je denken aan de betalings- en leveringsvoorwaarden, verstrekte garanties, vertrouwelijkheidsclausules of intellectuele eigendomsrechten.

Looptijd en beëindiging:

Wordt de overeenkomst aangegaan voor een specifieke looptijd, dan wordt dit vermeld. Zo kan een overeenkomst worden gesloten voor onbepaalde of bepaalde tijd, dan wel voor een welomlijnd project. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd, dit kan bijvoorbeeld via opzegging of annulering.

Betalingsvoorwaarden:

Is een prijs of vergoeding afgesproken, dan zal ook dit in de overeenkomst worden opgenomen. Denk hierbij aan de hoogte van het afgesproken bedrag, de afgesproken betalingstermijn, de factureringswijze en eventueel sanctie bij een laattijdige betaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Doorgaans zal in de overeenkomst worden opgenomen welk recht van toepassing is op de inhoud ervan en welke rechter bevoegd is om een eventueel geschil te beslechten. Vooral bij internationale overeenkomsten speelt dit een rol.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!