Waarom is een contract belangrijk?

Als ondernemer sluit je regelmatig een contract. Denk aan een contract met je leverancier, opdrachtgever, klant of werknemer. Een contract kun je beschouwen als een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Deze kan op verschillende manieren worden aangegaan. Zo vormen mondeling gemaakte afspraken een overeenkomst. Ook kan het enkele geven van een teken reeds leiden tot aanbod en aanvaarding. Denk bijvoorbeeld aan een veiling. Om misverstanden te voorkomen, is het raadzaam om afspraken schriftelijk vast te leggen. Maar wat zet je in een contract?

Vele verschijningsvormen

Een contract kent vele verschijningsvormen, gaande van een verzekeringsovereenkomst tot een inkoopcontract en van een franchise- of licentieovereenkomst tot een geheimhoudingsverklaring. Veelal zal hierbij een rol spelen wat er precies in het contract moet worden geregeld en voor wie het bestemd is. Een overeenkomst die je als ondernemer sluit met je klant is uiteraard erg verschillend van een arbeidsovereenkomst.

Overigens is de titel die aan een contract wordt gegeven niet altijd doorslaggevend, maar veeleer de inhoud ervan en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. Zo kan het zijn dat je bedoeld hebt een ZZP-overeenkomst te sluiten, maar dat in werkelijkheid sprake is van een (verkapte) arbeidsrelatie. Wees hierop bedacht.

Inhoud contract

Omdat er zoveel verschillende contracten bestaan, is het lastig om een standaard opsomming te geven van alle onderwerpen die in een contract worden geregeld. Toch zie je in de praktijk een of meer vaste onderdelen terugkomen. Zo is allereerst van belang dat de juiste contractspartijen worden benoemd, de datum waarop het contract ingaat wordt vermeld en de duur van de overeenkomst wordt opgenomen. Hiernaast bevat de overeenkomst een beschrijving van de dienst of het product, van de prijs of de vergoeding die hiertegenover staat en van de wijze waarop deze prijs of vergoeding moet worden voldaan. Ook zal je in het contract bepalingen tegenkomen over de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen, de manier waarop geschillen worden beslecht en de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd.

Is sprake van een arbeidsovereenkomst, dan zal je hierin onderwerpen aantreffen als de functie en taakomschrijving van de werknemer, de proefperiode, het verschuldigd loon en de locatie waar de werkzaamheden worden verricht. Ook zal worden ingegaan op het aantal vakantiedagen, de ziekte van de werknemer en een eventuele pensioenregeling.

Van welk contract ook sprake is, in ieder geval is van belang dat de inhoud ervan voldoende helder en duidelijk is opgesteld. Veel geschillen zijn immers het gevolg van de gebrekkige wijze waarop een overeenkomst is vormgegeven. Raadpleeg bij het opstellen van een contract daarom altijd een jurist om risico’s te vermijden en ga niet zomaar af op allerhande modellen die op het internet zijn terug te vinden. Het gezegde ‘goede afspraken maken goede vrienden’ is hierop van toepassing.

Obstakels

Bij het sluiten van een contract kun je stuiten op een aantal obstakels. Ga dan ook niet lichtzinnig te werk. Zo is van belang dat de contractspartij met wie je een overeenkomst aangaat de juiste partij is en dat de persoon die namens deze partij het contract ondertekent daartoe bevoegd is. Minderjarige of onder curatele gestelde personen zijn als zodanig niet bekwaam om een overeenkomst aan te gaan en ingeval sprake is van bedrog, bedreiging, dwaling of misbruik van omstandigheden kan het contract worden vernietigd. Houd er ook rekening mee dat de inhoud van het contract zelf niet in strijd mag zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!