Wanneer kun je wettelijke rente vorderen?

Volgens de wet mag je als schuldeiser rente vorderen van je schuldenaar als deze een verschuldigde geldsom niet tijdig betaalt. De hoogte van deze wettelijke rente is afhankelijk van meerdere factoren. Zo wijzigt de Nederlandse overheid periodiek de hoogte van het rentepercentage. Hiernaast bestaan er twee soorten wettelijke rente, namelijk wettelijke rente voor handelstransacties en wettelijke rente voor niet-handelstransacties. In het eerste geval zal het rentepercentage veelal hoger liggen. Per 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke rente voor handelstransacties 12,5% en voor niet-handelstransacties 7%.

Wettelijke rente is schadevergoeding

Je kunt wettelijke rente beschouwen als een soort gefixeerde schadevergoeding. Betaalt je schuldenaar te laat, dan lijd jij als schuldeiser schade. In dat geval kun jij als compensatie aanspraak maken op de wettelijke rente over de volledige periode dat je schuldenaar in verzuim verkeert. Deze periode start vanaf het moment waarop het verzuim intreedt en eindigt op het moment dat je schuldenaar zijn schuld heeft ingelost.

Heb je met je schuldenaar geen betalingstermijn afgesproken? Dan zul je jouw schuldenaar eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen. In deze ingebrekestelling neem je dan alsnog een redelijke termijn op waarbinnen je schuldenaar de geldsom aan jou dient te betalen. Het verzuim treedt dan in vanaf het moment dat deze betalingstermijn verloopt.

Heb je aan je schuldenaar een factuur met een betalingstermijn gestuurd? In dat geval treedt het verzuim aan de zijde van je schuldenaar in vanaf het moment dat deze betalingstermijn verloopt. Deze betalingstermijn kwalificeert dan immers als een fatale termijn.

Is je schuldenaar verplicht tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad? Ook dan hoef je geen ingebrekestelling te versturen om wettelijke rente over het schadebedrag te kunnen vorderen.  

Wettelijke rente voor handelstransacties

Bij handelstransacties kun je denken aan alle transacties tussen ondernemingen en tussen overheidsinstanties ofwel tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. De wettelijke rente die ziet op deze transacties vloeit voort uit artikel 6:119a BW en wordt in rekening gebracht wanneer de onderneming of overheidsinstantie te laat is met betalen. Dit kan verband houden met facturen voor geleverde goederen of diensten, met leningen of met andere financiële verplichtingen.

Voor handelstransacties geldt meestal een hoger wettelijk rentepercentage dan voor niet-handelstransacties. Binnen de Europese Unie is de wettelijke rente voor handelstransacties gebaseerd op de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een vast percentage van ca. 8%.

Wettelijke rente voor niet-handelstransacties

Van een niet-handelstransactie is sprake als bij de transactie een particulier of consument betrokken is. De wettelijke rente die ziet op deze transacties vloeit voort uit artikel 6:119 BW en wordt in rekening gebracht wanneer de consument te laat is met het betalen van een schuld aan een bedrijf of andere consument. Ook hier kan het gaan om openstaande rekeningen, leningen of andere financiële verplichtingen.

Voor niet-handelstransacties geldt meestal een lager wettelijk rentepercentage dan voor handelstransacties. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.

Contractuele rente

In de praktijk is het toegestaan om bij overeenkomst of in algemene voorwaarden een ander rentepercentage te hanteren en hiermee dus af te wijken van de wettelijke rente. Houd er wel rekening mee dat de hoogte van het overeengekomen rentepercentage in strijd kan zijn met de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De rechter zal dit ambtshalve toetsen.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!