Wanneer stuur je een ingebrekestelling?

Komt je contractspartij zijn verplichtingen niet na, dan wil je hiertegen graag actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een product hebt besteld dat niet tijdig wordt geleverd. Mogelijk wil je dit product alsnog snel geleverd krijgen. Of misschien bestel je hierdoor het product liever via een andere leverancier. Ook kan het zijn dat je schade lijdt door de laattijdige levering, welke schade je wilt verhalen op de leverancier. Om succesvol vervolgstappen te kunnen nemen, zal je de leverancier doorgaans een ingebrekestelling moeten sturen.

Wat is een ingebrekestelling?

De ingebrekestelling vind je terug in artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek. Een ingebrekestelling kun je beschouwen als een schriftelijke aanmaning, waarin jij je contractspartij duidelijk maakt welke verplichting hij niet is nagekomen en waarbij je hem een termijn stelt om alsnog zijn verplichting na te komen. Verder geef je aan wat de gevolgen zullen zijn als hij de verplichting niet tijdig nakomt.

Hieruit volgt allereerst dat een mondelinge ingebrekestelling onvoldoende is, dit dient steeds schriftelijk te gebeuren. Zorg ervoor dat jouw ingebrekestelling je contractspartij daadwerkelijk bereikt en dat je dit kunt aantonen, door deze te verzenden per aangetekende post en/of per e-mail met leesbevestiging.

Wat als een redelijke termijn moet worden beschouwd staat niet vast, dit zal per geval verschillend zijn. In ieder geval moet je contractspartij voldoende gelegenheid krijgen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Een termijn van 14 dagen wordt veelal als redelijk gezien. Voldoet je contractspartij niet binnen de door jou gestelde termijn aan zijn verplichting, dan raakt hij in verzuim.  

In je ingebrekestelling geef je tot slot aan wat de gevolgen zullen zijn als je contractspartij niet binnen de door jou gestelde termijn voldoet aan zijn verplichting. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om de gesloten overeenkomst te ontbinden, als gevolg waarvan je zelf geen contractuele verplichtingen meer hebt. Of je zou schadevergoeding kunnen vorderen. Ook bestaat dan de mogelijkheid om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van je contractspartij te vorderen.

Vereisten

Samengevat, dient jouw ingebrekestelling dus aan de volgende juridische vereisten te voldoen. De ingebrekestelling:

  • vindt schriftelijk plaats;
  • vermeldt welke specifieke verplichtingen niet zijn nagekomen;
  • bevat een redelijke termijn om alsnog na te komen;
  • vermeldt welke gevolgen intreden ingeval van niet-nakoming binnen deze termijn.

Geen ingebrekestelling

Overigens is het versturen van een ingebrekestelling niet altijd nodig. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een zogeheten ‘fatale termijn’ is overeengekomen. Dit kan zowel bij de levering van een dienst of product zijn als ingeval van een betalingsverplichting. In het laatste geval kun je denken aan een betalingstermijn vermeld op een factuur. 

Ook ingeval schadevergoeding wordt gevorderd op grond van onrechtmatige daad is geen ingebrekestelling vereist. Hetzelfde geldt als je contractspartij zelf al heeft aangegeven dat hij zijn verplichting niet zal nakomen.

Contractuele afwijkingen

Overigens kan het zijn dat in een contract of algemene voorwaarden afwijkende regels ten aanzien van de ingebrekestelling zijn overeengekomen. In dat geval gelden deze regels in plaats van het wettelijk systeem. Zo wordt weleens opgenomen dat een ingebrekestelling in bepaalde gevallen niet nodig is, dat een bepaalde minimale termijn moet worden geboden om alsnog na te komen of dat de ingebrekestelling op een bepaalde wijze moet worden verstuurd.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Bekijk ook de voordelen van ons membership

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!