Inbreuk op een I.E. recht: wat te doen?

inbreuk I.E. recht
Iemand pleegt inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wanneer hij zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Onder deze handelingen worden begrepen verveelvoudiging, verspreiding, exploitatie of gebruik. Voorbeelden van inbreuk makende handelingen zijn het voeren van een handelsnaam die een bedrijf al in gebruik heeft (inbreuk op het handelsnaamrecht), het plaatsen van logo’s of afbeeldingen op een website zonder toestemming van de merkgerechtigde (inbreuk op het merkenrecht) of het illegaal kopiëren van software of een boek (inbreuk op het auteursrecht).
Juridische acties?

Een rechthebbende hoeft dergelijke inbreuk makende handelingen niet te tolereren en kan juridisch hiertegen optreden. Deze kan de inbreukmaker aanschrijven om hem in kennis te stellen van de inbreuk en hem te sommeren de inbreuk onmiddellijk te staken. Veelal zal de inbreukmaker hieraan gevolg geven. Weigert deze gevolg te geven aan de sommatie, dan kan de rechthebbende een gerechtelijke (kort geding) procedure jegens hem starten. De keuze daartoe zal sneller worden gemaakt wanneer de handelwijze van de inbreukmaker leidt tot financiële schade of imagoschade.

Kort geding procedure

Ingeval van een kort geding procedure zal de rechthebbende de voorzieningenrechter doorgaans vragen om de inbreukmaker te bevelen diens inbreuk makende handeling te staken. Dit kan impliceren dat de inbreukmaker bepaalde handelingen ongedaan dient te maken. Zo kan hem worden bevolen de betreffende inbreuk makende producten uit de markt te halen en deze te vernietigen.

De rechthebbende kan haar vordering nog kracht bijzetten door hieraan een dwangsom te verbinden. De inbreukmaker verbeurt dan een dwangsom per dag(deel) dat hij niet voldoet aan het vonnis van de voorzieningenrechter.

Financiële vorderingen

Hiernaast kan de rechthebbende meerdere financiële vorderingen instellen jegens de inbreukmaker. Deze vordering kan bestaan uit een vergoeding voor geleden schade of de afdracht van de behaalde winst als gevolg van de inbreuk. Ook valt hieronder een vergoeding van de gemaakte proceskosten.

Onder geleden schade kan worden verstaan gederfde winst, geleden verlies, waardevermindering en gemaakte kosten. Doorgaans is het niet mogelijk om in een kort geding procedure een volledige schadevergoeding van de inbreukmaker te vorderen. Dit komt omdat de voorzieningenrechter in kort geding enkel een voorlopige voorziening treft en geen definitief oordeel velt. Wel kan in bepaalde gevallen alvast een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding worden gevorderd. De volledige schadevergoeding kan dan worden gevorderd via een gewone bodemprocedure.

De rechthebbende kan tot slot de werkelijk gemaakte proceskosten verhalen op de inbreukmaker. In de meeste andere civiele procedures kent de rechtbank slechts een gedeelte van de gemaakte proceskosten toe.

Hulp nodig?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!

Doe jij veilig zaken?

Word Open Legal member!

Bekijk meer van Intellectueel eigendom
Merkbewaking is een term die men in de praktijk vaak hoort. Toch is niet altijd duidelijk wat hiermee precies wordt...